• Logo BIP
 • Logo BIP
 • Logo Dolny Śląsk

opiekun1

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie  kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych

Cykl kształcenia:
Miejsce: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, Dolny Śląsk
Nauka trwa: 1,5 roku - 3 semestry na poziomie szkoły policealnej
Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie: dziennym, wieczorowym- 3 dni w tygodniu

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy działalności gospodarczej i ochrony zdrowia
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
 • Technologia informacyjna
 • Pracownia zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe

W trakcie nauki organizowane są dodatkowe certyfikowane kursy:

 • postępowanie ze stomią
 • masaż klasyczny
 • język niemiecki zawodowy
 • język migowy

po zdaniu egzaminów zawodowych, zdobędziesz dyplom w zawodzie Opiekun medyczny potwierdzony europejskim certyfikatem Europass

nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:

 • w podmiotach leczniczych,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym
Opiekun medyczny  to najbardziej poszukiwane zawody na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą, w naszej szkole organizujemy zagraniczne praktyki i staże zawodowe, oferty pracy dla najlepszych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej, topozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.Jest to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu zawodowego niezależnie od posiadanego wykształcenia.  W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osobybez względu na wykształcenie (nie jest wymagane wykształcenie średnie). Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia, w niektórych przypadkach 16 lat. Po zakończeniu kwalifikacji, absolwent przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Nauka jest bezpłatna.

Uzyskane kwalifikacje/wykształcenie

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydawane po ukończeniu każdej kwalifikacji

 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu z każdej kwalifikacji wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 • dyplom  po zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Kształcenie, w systemie zaocznym zjazdy co 2 tygodnie w miesiącu,

Sala tradycji powstała w ramach projektu zawodoznawczego, ale również dlatego, by zachować wspomnienia, uszanować przeszłość. Pod nr 27 zgromadzony został stary sprzęt medyczny, przedmioty, na których uczyli się dawni absolwenci, narzędzia pielęgniarek do opieki nad pacjentami. To historia zatrzymana w szkiełku mikroskopu, stetoskopie, metalowych puszkach. Patrząc na każdy z tych przedmiotów nie trudno dostrzec, że kryje się w nich nie jedna opowieść, o starym polowym szpitalu, o trudzie i bólu, o nadziei niesionej przez pielęgniarki, sanitariuszki, opiekunki medyczne, które w naszej szkole uczyły się i zdobywały umiejętności.