• Logo BIP
 • Logo BIP
 • Logo Dolny Śląsk

Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera swoich podopiecznych w uzyskaniu jak największej samodzielności i niezależności. Doradza w zakresie sposobu realizacji usług medycznych, rehabilitacyjnych, w wyborze przekwalifikowania zawodowego. Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest również diagnozowanie warunków życia podopiecznego, pobudzenie jego aktywności oraz jego rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, doradzanie w zakresie realizacji kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Asystent osoby niepełnosprawnej bierze udział w tworzeniu programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej. Planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Cykl kształcenia:

Kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej  realizowane jest w systemie rocznym dziennym lub zaocznym. Podbudowę programową stanowi ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej. W czasie kształcenia, słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Praktyki zawodowe

Możliwość zatrudnienia: domy i ośrodki pomocy społecznej i instytucji opiekuńczych, prowadzenie własnej działalności.