• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP
Nauka jest bezpłatna
Planowany nabór - Rekrutacja na I semestr Roku Szkolnego 2024/2025
Zasady rekrutacji do Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze określa Regulamin Rekrutacji do Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze 
 
Zadania rekrutacyjne do klas pierwszych na następujące kierunki: 
Typ szkoły Forma kształcenia Zawód Liczba oddziałów Czas trwania nauki Liczba uczniów, słuchaczy
Szkoła Policealna  Służb Społecznych i Medycznych  stacjonarna Opiekun medyczny 1 1,5 roku 24
Centrum Kształcenia Ustawicznego Kwalifikacyjny kurs zawodowy Pszczelarz 1 1,5 roku 20
Florysta 1 1,5 roku 20
       
Koszykarz - plecionkarz 1 2 lata 20
Krawiec  1 1,5 roku 20
6.  Technik architektury krajobrazu 1 1 rok 20
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej
 
Ogłoszenie wyników: Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia zostanie umieszczona w siedzibie szkoły.
Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej:http://zespolszkoljawor.pl/
 
Szkoła prowadzona jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest  bezpłatną szkołą dla dorosłych.  

Etap I postępowania rekrutacyjnego

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na określonym kierunku kształcenia na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona złożeniem oświadczenia kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność dziecka kandydata
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • pkt b, c, d poświadczone stosownymi dokumentami – orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2018r. poz. 511 z późn. zm.) – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,
e)  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata: 
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.). – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na określonym kierunku kształcenia odbywa się etap II postępowania rekrutacyjnego, w którym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników:  Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia  zostanie umieszczona w siedzibie szkoły.  Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do ostatniego dnia składania dokumentów.

 • Dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Uwaga! Dokumenty należy składać w ofertówce wpinanej do segregatora

Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024
 
Podstawa prawna:
Warunki przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej określa:
 • art. 136, 149, 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm).
 
Atuty szkoły: 
 • Nauka obejmuje: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne
 • Zawieramy umowy o kształcenie praktyczne
 • Bardzo dobra lokalizacja - centrum miasta
 • Wykwalifikowani specjaliści, nauczyciele egzaminatorzy , przyjazna kadra pedagogiczna, nowoczesne wyposażenie pracowni
 • Ośrodek egzaminacyjny
 • Język niemiecki  zawodowy
 • Udział w Projektach
 • W krótkim czasie zdobędziesz zawód
 • Niepowtarzalna atmosfera
 • Szkoła bezpłatna