• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

 W sekretariacie szkoły należy złożyć:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inne (KKZ)  (oryginał lub odpis)
  • 1 zdjęcie  (wym. 37 x 52 mm.)
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w którym będzie podjęta nauka. Bezpłatne badania będzie można wykonać w placówkach wskazanych przez szkołę - placówki medycyny pracy 2021
  • Dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Uwaga! Dokumenty należy składać w ofertówce wpinanej do segregatora