• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Terapeuta zajęciowy  wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
Cykl kształcenia:
Nauka trwa: 2 lata-4 semestry
Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie: dziennym, wieczorowym 5 dni w tygodniu
 
Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy opieki i ochrony zdrowia
 • Język niemiecki zawodowy
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • Anatomia i fizjologia
 • Język migowy
 • Podstawy kinezyterapii
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Pracownia terapii zajęciowej
 • Zajęcia praktyczne - prowadzenie terapii zajęciowej
 • Technologia informacyjna
 • Praktyka zawodowa
W trakcie nauki organizowane są dodatkowe certyfikowane kursy:
po zdaniu egzaminów zawodowych, zdobędziesz dyplom w zawodzie Terapeuta zajęciowy potwierdzony europejskim certyfikatem Europass
 
nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:
 • placówkach rehabilitacji,
 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • domach dziennego pobytu,
 • domach pomocy społecznej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • klubach seniora,
 • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.