• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Opiekun osoby starszej, z awód opiekun osoby starszej został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku. Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osoba starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Cykl kształcenia:

Nauka trwa: 2 lata-4 semestry

Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie:  dziennym, wieczorowym i  zaocznym (weekendowym - piątek, sobota, niedziela co 2 tygodnie) 

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Organizacja opieki nad osoba starszą
 • Psychologia o socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy
 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

po zdaniu egzaminów zawodowych, zdobędziesz dyplom w zawodzie opiekun osoby starszej potwierdzony europejskim certyfikatem Europass

nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:

 • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
 • instytucjach wspierających osoby starsze,
 • oddziałach szpitalnych,
 • hospicjach zakładach opiekuńczych,
 • pielęgnacyjnych i leczniczych,
 • opiekun może świadczyć indywidualną opiekę nad osobą starszą oraz pracować za granicą.