• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Informuję, że DO 24 MAJA BR. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Dodatkowo opublikowalikowanoś HARMONOGRAM EGZAMINÓW.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

http://www.gov.pl/edukacja
https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_art_30b_24_04.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_–_COViD-19_art_30b_24_04.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/2020_04_24_Ksztalcenie_na_odleglosc_przedluzone_do_24_maja.docx
https://dokumenty.men.gov.pl/2020_04_24_Harmonogram_egzaminow_komunikat_MEN.DOCX