• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Projekt "Spod igły" przyjgotowany został przez Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze. Inspiracją przedsięwzięcia jest idea Pracowni „Spod igły” Zespołu Szkół w Jaworze oraz wartości wypracowane przez ponad 65 lat istnienia placówki. W regionie szkoła postrzegana jest jako „Medyk”, zgodnie z historią od zawsze jej celem było zdrowie i życie drugiego człowieka. To właśnie człowiek jest w centrum wszystkich działań, procesów, które zachodzą w szkole. Szkoła obecna jest w środowisku lokalnym odpowiadając lub wychodząc z własnymi inicjatywami bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, organizuje własne akcje. Od kilku lat obok kierunków medycznych zaproponowano artystyczne, ponieważ w sztuce kryje się równie cenne, również terapeutyczne źródło. Sztuka, rzemiosło, działania twórcze nie omijają sal wykładowych i pracowni. Mając na uwadze historię szkoły, piękno regionu, tradycje miasta Jawor, pomysłodawcy chcieli zaproponować tak uczniom, mieszkańcom, również nauczycielom, opiekunom osób niepełnosprawnych, zainteresowanym – warsztaty, które poprzez wymianę doświadczeń wskażą na różnorodność i wspólnotę jaka zachodzi podczas twórczej pracy, w kontakcie z materiałem naturalnym i od zawsze bliskim człowiekowi. Nade wszystko poprzez obecność drugiej osoby zainspirują do pielęgnowania wartości, które promują szkolne pracownie „Spod igły”. Człowiek, twórcze działania, rzemiosło, dokładność i precyzja „jak spod igły”, wspólnota, spotkanie, historia, nowe historie, wszystko to i więcej to przestrzeń dla wyróżnionych w projekcie wartości. Uważności na siebie, obecności sztuki w życiu człowieka od zawsze, nauki od mistrzów, stawianie na rzetelność a nie bylejakość, wreszcie możliwość łączenia wszystkich tych elementów we wspólnej pracy, poprzez wytwór, będący jak nowe opowiadanie, historia spotkania ludzi. Działania projektu zostały dofinansowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Rok 2017

Udział nauczycieli Zespołu Szkół w Jaworze w działaniach projektu pt. „Nowa Perspektywa – Lepszy start”, realizowanego przez Województwo Dolnośląskie/ Wydział Edukacji i Nauk w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne, Działania Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 -Aktywna integracja - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu było udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego podopiecznym dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych, jak również ich rodzinom. W ramach projektu przewidziano wiele różnego rodzaju zajęć, treningów, warsztatów, spotkań z zakresu poradnictwa, doradztwa, z szeroką ofertą tego przedsięwzięcia można się zapoznać m.in. na stronie Jaworskiego MOW: http://www.mowjawor.pl/projekty/nowa-perspektywa-lepszy-start.  Program edukacyjno-terapeutyczny, również z zakresu terapii przez sztukę i floroterapii z elementami fotografiki,  który realizowali nauczyciele przede wszystkim miał służyć stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla twórczej wypowiedzi jego uczestników. Dać szansę na ważne przemyślenia, refleksję, na poruszanie nie zawsze łatwych tematów. Czerpanie także z doświadczeń pracy z różnorodnym materiałem plastycznym, roślinnym, wykorzystaniu jego walorów w procesie twórczym. Nade wszystko bycia razem, odkrywania własnych możliwości, odreagowania wewnętrznych napięć, negatywnych emocji. Tego typu warsztaty to czas bycia we wspólnej przestrzeni gdzie np. natura czy plama barwna, kreska, słowo i dźwięk mają swoje znaczenie w tworzeniu opowiadania, obrazu, reprezentacji tego co ukryte, doznań, potrzeb, możliwości jakie każdy z nas w sobie kryje. 

"Z ziarenka", to tytuł projektu, którego celem jest umożliwienie młodym ludziom spotkania z rzemieślnikami, twórcami, mistrzami, kultywującymi stare techniki i formy pracy ludowej, czerpiącymi z natury, wskazującymi na jej zasoby i piękno. Zadania projektu osadzone są w kontekście regionalnych historii, obrzędowości, przypominają o ginących zawodach, tradycjach. Ziarno nosi w sobie treść i tożsamość rośliny. Kształt przyszłego kwiatu, owocu. Podobnie założenia projektu, to sianie dobrych praktyk i postaw. W ramach projektu odbędą się warsztaty: z koszykarstwa-plecionkarstwa, florystyczne - kultywujące tradycyjne nasadzenia i pielęgnację przydomowych ogródków, a także spotkania przybliżające zagadnienia szycia i tkactwa. Uczestnicy będą pleść kosze i poznawać tradycję plecionkarstwa, zapoznają się z zawodem oraz jego historią, dawnymi technikami plecionkarskimi. Podczas warsztatów pracy z tkaniną wspólnie uszyją fartuszki, z których będzie można siać ziarno, podejmować prace w przydomowych ogródkach. Dowiedzą się również o zaletach naturalnych tkanin, dawnych technikach zdobniczych i wykończeniowych. Grupa zainteresowana tkactwem zgłębi tajniki tego typu rękodzielnictwa, również przygotuje „Lalki ziarnuszki”, które w tradycji słowiańskie były symbolem urodzaju. Każdy wątek planowanych spotkań powiązany jest porą roku, obrzędowością ludową, historią wyróżnionych zawodów. Aktualnie zanika wiele zawodów, technik i metod wytwarzania przedmiotów użytkowych tradycyjnymi sposobami. W trakcie trwania projektu uczestnicy odnajdą wiedzę połączoną z praktyką. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności wskażą dalszą drogę dla zainteresowań, rozbudzając pasje, być może odnajdując naśladowców i pełnoprawnych kontynuatorów wyróżnionej pracy rzemieślniczej. Aby w ziarenku dostrzec siłę, która nosi ogromny potencjał mający wpływ na różne obszary naszej codzienności, a nade wszystko poczucia tożsamości. Pomysłodawcą i wnioskodawcą projektu jest Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze. Projekt został dofinansowany przez Gminę Jawor.

Rok 2015

„Nad, pod, przed i za” przygotowany przez Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze to tytuł działań, których zadaniem było zatrzymanie uczestników projektu na „słowie” - jako nośniku ważnych treści. Proponowane spotkania i warsztaty stanowiły twórcze działania ze słowem. Gry i zabawy słowne, słowno-plastyczne. Rozwijanie twórczego myślenia, kreatywnego pisania, ukazanie bogactwa językowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeń, którą słowo tworzy, źródło z którego czerpie. Pośrednio uczestnicy zajęć mogli poddać refleksji własne sposoby komunikacji, umiejętności interpersonalne. Zagłębić się w proces nadawania znaczeń wiadomościom, informacjom dobiegającym z zewnątrz. Nabyć umiejętności przekazywania słów, tworzenia kreatywnych opowiadań. W ramach projektu odbyły się warsztaty: „ Zapisane w glinie” – podczas których zostały przygotowane ceramiczne domki komunikacyjne, jako wyraz refleksji, z przekazem będącym inspiracją. „Nad, pod, przed i za, czyli zabawy ze słowem” - warsztaty twórcze dla dzieci klas początkowych, celem których było poprzez twórczą zabawę rozwijanie komponentów składających się na twórcze myślenie, wzbogacanie słownika językowego. Kreatywne badanie tematu jakim jest słowo. „Głębia słowa” - warsztaty twórcze dla młodzieży z elementami ćwiczeń dramowych i etiud teatralnych, celem których było m.in. analizowanie problemów związanych ze słowem, językiem mówionym i pisanym. „Po nitce do kłębka” - Warsztaty twórcze dla młodzieży i osób dorosłych. Poruszane podczas zajęć tematy dotyczyły m.in. słowa – jego siła wyrazu. Słowa jako komunikatu, czy głębi znaczeń. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

Projekt "Wplatani w tradycję" dofinansowany został przez Urzędd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przygotowany został przez Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Głównym celem realizacji działań było rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań rzemiosłem florystycznym, w praktyczny sposób dostarczenie narzędzi, które pozwalają w sposób aktywny spędzać wolny czas wśród roślin z ich walorami dekoracyjnymi. Pokazanie jak historia a z nią tradycja plecenia wianków przed Nocą Kupały może integrować mieszkańców miasta. Szczególnym w tym aspekcie była możliwość wpisania się w miejską plenerową imprezę „Dni Jawora”. W ramach projektu odbyły się warsztaty i spotkania, które przybliżyły uczestnikom zwyczaje i obrzędowość Nocy Świętojańskiej. Pogłębiły wiedzę dotyczącą słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem Słońca, wzmacniając przy tym świadomości korelacji jakie zachodziły na przestrzeni wieków pomiędzy obyczajowością ludową a obrzędowością chrześcijańską. Projekt służył również wzbudzeniu zainteresowania kontekstami czerpanymi z natury i regionalnego bogactwa przyrodniczego. Poprzez profesjonalne wsparcie uczestnicy projektu poznali bogactwo jakim jest ludowa tradycja towarzysząca Nocy Świętojańskiej, techniczne umiejętności wyplatania wianków, ceramiczne sekrety przygotowania glinianych lampionów. Finałowym było puszczanie wianków na wodę przez uczestników projektu. 

Rok 2014

Nasi słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowi pod koniec roku 2014 przystąpili do Uczniowskiego Mini Projektu Badawczego w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obaszaru danego zawodu. Temat projektu jaki realizowali nosił tytuł: "Doświadczyć obraz, czyli o tym jak obraz uruchamia zmysły i jak zmysły malują obrazy". Zadanie jakie postawiła sobie grupa dotyczyło poszukiwania metod i form pracy pozwalających na głębszy odbiór dzieł sztuki oraz tworzenia włanych wypowiedzi artystycznych za pomocą różnych środków wyrazu. Na zakończenie został przygotowany program warsztatów arteterapeutycznych. Grupa za swój projekt 19 maja 2015 roku otrzymała bardzo wysokie noty i na zakończenie nagrodę. 

Projekt pt.: "Akcent@com". Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgrancizje Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Celem projektu jest popularyzacja uczenia się języków krajów sasiadujących, motywacja do współpracy transgraniczej m.in. poprzez pokonywanie stereotypów i wskazywanie nowych możliwości na rynku pracy. Jakie działania nas czekają w ramach projektu? m.in: Warsztaty transgraniczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych; Warsztaty transgraniczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; nietrafycyjny podręćznik CZ-PL i PL-CZ komunikacji. Podczas konferencji inauguracyjnej wysłuchaliśmy wykładu Pana profesora dr. hab. Jana Miodka, Dyrktor Instytutu Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. "Polsko-czeskie relacje językowe", w którym mówił o wzajemnym oddziaływaniujęzyków sąsiadów - Polski i Czech - w różnych okresach historycznych.

Szkoła uczestniczy w projekcie: " Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II " współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                  

Rok 2013 

Projekt "Nasza Ściana".Projekt zawodoznawczy, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, który realizowany jest jako projekt systemowy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szkolny projekt stanowił kontynuację wcześniejszego, który nosił tytuł.: "Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia". Inspiracją do jego napisania była sala eksponująca stare przedmioty szpitala polowego, oraz ściany w naszej szkole. Dziwne? Jak to możliwe, by ściana była inspiracją?! Sala z historyczną ekspozycją starego sprzętu medycznego znajduje się tuż obok sal dydaktycznych, ściana dzieli klasy. W czasie przerw jest jednak "obecna" na korytarzach. Przyglądając się jej uważnie, można dostrzec pewną metaforę: Ściana nie musi być tym, co oddziela, przedziela, rozdziela, ale może stanowić również przestrzeń ukazującą relacje, jakie zachodzą w trakcie trwania nauki w szkole. Łączyć to, co dawne z tym co dziś, "tu i teraz". Eksponując poprzez dokumentacje zdjęciowe cenne historie z życia szkoły, można opowiedzieć o treściach budujących szkolną tożsamość, indywidualne relacje, złączyć tradycję z codziennością. W ten sposób tworzyć klimat szkoły, wspomnienia, znaczenia.

Projekt zawodoznawczy "Na smyczy". Kolejny z projektów zawodoznawczych, dotyczył edukacji dzieci w zakresie prawidłowych zachowań w razie spotkania z agresywnym psem. Zaproszone zostały dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 5. Grupa słuchaczy kierunku Ratownik medyczny oraz zaproszeni goście przekazali dzieciom wiele ważnych informacji: W jaki sposób się zachować w czasie spotkania z obcym psem, jak rozpoznawać różne zachowania psa. Jaką rolę odgrywa pies w służbie policyjnej. Czy każdy policyjny pies przechodzi szkolenie?. Zaproszony Policjant odpowiadał na pytania dzieci. Na spotkanie został również zaproszony Cezar, pies na służbie. Po wyczerpującej prezentacji na ręce Pana policjanta, Pani dyrektor wręczyła podziękowania dla Komendy Policyjnej w Jaworze, za wsparcie działań naszego projektu W dalszej części przygotowany został trening właściwego zachowania się przed atakiem psa. Dzieci uczyły się poprzez praktykę, bardzo ważnych dla nich treści. Odbyły się także zajęcia plastyczne, dzieci rysowały swoje doświadczenia w spotkaniach i przyjaźniach z psem. Ilustrowały sytuacje, w których pies spełnia ważną rolę, ratuje życie ludzi, pomaga w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Obie grupy przeszły trening z pierwszej pomocy.

Projekt zawodoznwaczy "U znachora - zioła w kuchni i w aptece" przygotowany został przez słuchaczy kierunku Ratownik Medyczny i dotyczył promowania wśród dzieci zdrowego odżywania i stosowania ziół w codziennej pielęgnacji. Pogłębiania wiedzy dotyczącej szczególnych walorów zdrowotnych ziół ich wykorzystania w lecznictwie. Celem projektu było m.in.: Wykorzystanie Sali tradycji do ukazania młodemu odbiorcy możliwości zastosowania ziół w leczeniu. Wykorzystanie środków dydaktycznych do wspomagania efektywności procesu dydaktycznego z różnymi grupami odbiorców. Integracja młodzieży wokół celów i zadań projektu. Projekt rozpoczął się spotkaniem z młodszą grupą przedszkolną, którego celem było propagowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia, pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, wykorzystanie sali Tradycji do ukazania młodemu odbiorcy możliwości zastosowania ziół w lecznictwie. Pierwszymi odbiorcami warsztatów tematycznych dotyczących zdrowego odżywiania, była grupa 4 latków - Krasnali z Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze. Kolorowe warsztaty malowane były bajką i dźwiękami, poruszając projektowe treści. Kilka wątków zaprojektowanych warsztatów pozwoliło dzieciom na zgromadzenie doświadczeń z zakresu muzyki, plastyki, edukacji przyrodniczej i zdrowotnej przede wszystkim. Na kolejną grupę przedszkolaczków czekało wiele atrakcji: Sala Zielarki, gra dydaktyczna, zabawa z gliną, maluchy zwiedziły również Salę tradycji. Grupa projektowa wprowadziła dzieci wprost do sali przepełnionej zapachami. Pięknie przygotowany stół pełen był przeróżnych ziół. Stał na nim: majeranek, bazylia, oregano, szałwia, mięta, melisa...Niczego nie brakowały, by dzieci mogły doświadczyć jak przebogatą moc mają lecznicze rośliny. Wąchano, dotykano, słuchano. Przedszkolaki uczyły się o wykorzystywaniu ziół w kuchni, codziennej pielęgnacji, w lecznictwie. Przygotowana została również degustacja miodów. Odbyła się również gra edukacyjna pomagająca dzieciom przyswoić wiedzę na temat ziół. Wspierający grupę projektową słuchacze zaprowadzili dzieci wprost na sale ćwiczeniowe, gdzie przyszli opiekunowie medyczni, ratownicy, opiekunki dziecięce uczą się swojego zawodu. Najbardziej przypadła dzieciom do gustu sala Opiekunek dziecięcych. Kiedy dzieci dowiedziały się jak uczyły się ich mamy, jak uczą się teraz słuchacze w naszej szkole. Dzieci lepiły również kubeczki z gliny. Czekał na nie słodki pocęstunek i ziołowa herbatka.

 

Projekt zawodoznwaczy "Cień"koordynowany był przez słuchaczy kierunku Ratownik medyczny, a skierowany do słuchaczy Zespołu Szkół przygotowujących się do pracy zawodowej z różnymi osobami, w różnych grupach społecznych oraz osób zainteresowanych. Inspiracją dla opracowania projektu był cień, który towarzyszy człowiekowi wszędzie tam gdzie jest światło. I chociaż światło to ciepło, są osoby, które skrywają się w cieniu, nie dla ochłody lecz przed światem i jego oceną. Z różnego powodu wycofując się na margines. Sytuacja taka ma miejsce w każdym społeczeństwie, od naszych postaw często zależy na ile wniesiemy światła i ciepła w życie takich osób. Osoby, które słabiej sobie radzą, gdzie pojawia się choroba, niepełnosprawność, problemy z uzależnieniami, bieda, czy ubóstwo odsuwają się izolują, przeżywają wiele negatywnych emocji, bywają lekceważone, nie znajdują pomocy, wiedzą gdzie je szukać. Uczniowie w ramach projektu przygotowali spotkania warsztatowe, których celem było lepsze poznanie własnych postaw, bardziej świadoma autoanaliza wobec problemów wykluczenia społecznego, refleksyjne podejście do tematu, odkrywanie własnych zasobów i wiedzy na temat problemów i pomocy w danych sytuacjach. Poszerzenie wiedzy na temat miejsc specjalizujących się we wspieraniu osób potrzebujących. Projekt przewidywał dwa spotkania warsztatowe: pt. „Cień” oraz „Twórcze warsztaty światła i ciepła”, na których powstały kartki „z marginesem” do uzupełnienia przez społeczność lokalną. Młodzież przygotowała jednak kilka innych spotkań i zrodziły się propozycje. Cele projektu to m.in.: Zniesienie barier w postrzeganiu osób odsuniętych, pomijanych, z tzw. marginesu społecznego. Przybliżenie pojęcia wykluczenia społecznego. Wzmocnienie postaw empatycznych, zachowań służących pomocom ludziom potrzebującym. Autoanaliza postaw uczestników projektu, refleksja na temat zjawisk patologicznych jak i reintegracji w środowisku lokalnym rzygotowanie kartki jako elementu zwracającego uwagę na problem osób wyrzuconych na margines oraz osobistej postawy wobec tego problemu. Wskazanie na placówki specjalizujące się we wspierani osób potrzebujących, uzależnionych, rehabilitacji społecznej, zawodowej, itp.

Projekt zawodoznwaczy "Anioły"skierowany był do słuchaczy Zespołu Szkół, koordynowany przez młodzież kierunku Ratownik medyczny, którego celem było przybliżenie pojęcia higieny psychicznej oraz promocji zdrowego stylu życia. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty twórcze oraz metod relaksacji, podczas których uczniowie zaprojektowali i wykonali anioły jako symbol opieki oraz poznawali sposoby rozładowywania stresu. Słuchacze poprzez działania projektu uczyli swoich kolegów umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym, w środowisku domowym i szkolny, Dzięki spotkaniom projektowym słuchacze mogli dostrzec rolę sztuki w przeżywaniu pozytywnych emocji, a także dostrzec jej potencjał jako formę wypowiedzi w pracy zawodowej przyszłych ratowników medycznych. Projekt zakończył się wspólnym spotkaniem przy dźwiękach muzyki klasycznej i relaksacji, jako jednej z form sprzyjających higienie psychicznej W trakcie integracyjnego spotkania zostały zaprezentowane prace uczestników warsztatów, był to doskonały czas na refleksję i wymianę doświadczeń słuchaczy jako przyszłych pracowników służby zdrowia. Eskponowane cele to m.in.: Pogłębienie podstawowych pojęć z zakresu zdrowia psychicznego oraz promocji i profilaktyki higieny psychicznej. Propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Przybliżenie i poszerzenie definicji zdrowia psychiczneg. Kształtowanie nawyków prawidłowej reakcji na stres, poznanie metod relaksacyjnych. Warsztaty zostały podzielone na spotkania dotyczące działań twórczych podczas których młodzież projektowała i wykonywała anioły jako symbol opieki oraz warsztaty z elementami arteterapii, gdzie słuchacze naszej szkoły dowiedzieli się o szczególnych walorach kontaktu z przyrodą, sztuką, metodach relaksacji, form sprzyjających higienie psychicznej, a także zostali wyposażeni w umiejętności radzenia sobie ze stresem, szczególnie w przyszłych zadaniach zawodowych jak również w życiu codziennym. Projekt zakładał wykonanie aniołów z gliny, pomysłów jednak było tak wiele, z twórczych ludzi nie wolno ograniczać, że powstało wiele projektów i użytych zostało wiele innych materiałów, dzięki czemu piękne Anioły zawisną na korytarzach naszej szkoły i będą czuwać nad nami. Zostały również przygotowane warsztaty relaksacji mające na celu z jednej strony dostarczeniu słuchaczom naszej szkoły pozytywnych przeżyć, chwili wytchnienia i czasu na wyciszenie, ale także umożliwienie poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu higieny psychicznej. Grupa projektowa poprosiła Pani Grażynę Juchniewicz o wsparcie w zakresie wskazania metodyki i sposobów, form i rozwiązań sytuacyjnych dotyczących zastosowania elementów arteterapii – aromaterapii, plastykoterapii, muzykoterapii. Na warsztaty zostało zaproszonych wiele kierunków ze naszej szkoły. Dzięki wsparciu opiekuna grupy oraz zaproszonych nauczycieli słuchacze mogli dostrzec rolę sztuki w przeżywaniu pozytywnych emocji, jej potencjał i wsparcie na codzień.

 

Rok 2012

W dniu 27 listopada 2012r. słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Krakowa. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Projekt obejmował następujące działania: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego, wycieczki zawodoznawcze, dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, projekty zawodoznawcze, wyjazdowe zajęcia specjalistyczne w nowocześnie wyposażonych placówkach edukacyjnych, staże/praktyki w zakładach pracy. Projekt adresowany był do młodzieży i zakłada poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej szkoły o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój.

25 października 2012r. uczniowie, słuchacze z Dolnego Śląska biorący udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II prezentowali projekty zawodoznawcze zrealizowane w roku szkolnym 2011/12 Telewizja Wrocław nagrała film o tych projektach http://www.tvp.pl/wroclaw/publicystyczne/niezwykla-szansa-dla-zwyklych-ludzi/wideo/31102012/8970179

Projekt pt. "Medyczne przygody Koziołka Matołka"