• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych jest jedną z kwalifikacji zawodu Krawiec, który realizuje zadania związane z rozpoznawaniem materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, określania ich właściwości oraz możliwości zastosowania, dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów, korzystania z rysunków żurnalowych i modelowych, wykonywania prostych projektów plastycznych oraz konstruowania i modelowania form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta. Krawiec wykonuje również czynności związane z organizacją stanowiska pracy, obsługą maszyn szwalniczych, wykonywania różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych, a także wykonywania przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług krawieckich. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji odpowiednio do jego potrzeb czy rynku pracy.

W zawodzie Krawiec wyodrębniona została kwalifikacja MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec, po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, może podjąć kształcenie w zakresie kwalifikacji MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych i uzyskać tytuł: Technik przemysłu mody.

W zakresie kwalifikacji Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

Projektowania wyrobów odzieżowych min.:

 • Posługiwania się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych
 • Wykonywania pomiarów krawieckich
 • Dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych
 • Modelowania form wyrobów odzieżowych
 • Przygotowania szablonów wyrobów odzieżowych
 • Projektowania układów szablonów zgodnie z zasadami
 • Planowania operacji technologicznych związanych z wykonywaniem wyrobów odzieżowych
 • Dobierania rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych
 • Dobierania sposobów wykończenia i uszlachetniania wyrobów odzieżowych

Wykonywania wyrobów odzieżowych min.:

 • posługiwania się dokumentacją wyrobów odzieżowych
 • obliczania zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich
 • dokonywania rozkroju materiałów odzieżowych
 • dobierania maszyn i urządzeń do wykonania określonych wyrobów odzieżowych
 • obsługiwania maszyn szwalniczych
 • łączenia elementów wyrobów odzieżowych
 • wykonywania czynności związanych z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych
 • wykonywania prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych
 • oceniania jakości wykonanych wyrobów odzieżowych

Cykl kształcenia:

Nauka trwa: 3 semestry

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie: wieczorowym i zaocznym (weekendowym - piątek, sobota, niedziela)

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Materiałoznawsstwo odzieżowe
 • Podstawy projektowania 
 • Podstawy odzieżownictwa
 • Wykonywanie wyrobów odzieżowych
 • Język niemiecki zawodowy

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje/egzaminów zawodowych uzyskasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Nasi absolwenci wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności mogą podjąć pracę m.in. w:

 • w zakładach krawieckich,
 • przedsiębiorstwach odzieżowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług krawieckich.