• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

opiekun1

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie  kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych

Cykl kształcenia:
Miejsce: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, Dolny Śląsk
Nauka trwa: 1,5 roku - 3 semestry na poziomie szkoły policealnej
Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie: dziennym, wieczorowym- 3 dni w tygodniu

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy działalności gospodarczej i ochrony zdrowia
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
 • Technologia informacyjna
 • Pracownia zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe

W trakcie nauki organizowane są dodatkowe certyfikowane kursy:

 • postępowanie ze stomią
 • masaż klasyczny
 • język niemiecki zawodowy
 • język migowy

po zdaniu egzaminów zawodowych, zdobędziesz dyplom w zawodzie Opiekun medyczny potwierdzony europejskim certyfikatem Europass

nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:

 • w podmiotach leczniczych,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym
Opiekun medyczny  to najbardziej poszukiwane zawody na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą, w naszej szkole organizujemy zagraniczne praktyki i staże zawodowe, oferty pracy dla najlepszych.